Elvis

Elvis – 16 years old
Nazali na 16 ans na zoluka mosala po na sala na vie. Na zo sala mosala po na tata na ngai asalaka te babuka ye loboko na bitumba. Nazalaki kosala na ndako moko : kokende wenze, kosukola basani na bilamba. Bazofuta ngai 35 $. Tango na bomi verre na sani moko bongo balongoli ngai na mosala. Nazali na besoin ya mosala makasi.

I’m 16 years old. I’m looking for a job to live. I wish to work because my father doesn’t work, he is handicapped. His arm was broken during a fight. Before I used to work in a home as a domestic: doing grocery shopping, washing the dishes and doing the laundry. I was payed 35$ per month. Unfortunately I got fired because I broke a plate and a glass. I’m so much in need of a work.